Zwolsche Gymnasiasten Bond - History
De Zwolse afdeling van de Gymnasiasten Bond was tweeëneenhalf jaar eerder dan die in Kampen, in september 1908 opgericht. Het ledental bestond bij haar oprichting uit elf leden.
Volgens de statuten stelde men zich tot doel: “de algemeene ontwikkeling zijner leden te bevorderen en het gezellig en kameraadschappelijk verkeer onder gymnasiasten aan te kweeken en uit te breiden.” De middelen werden ook genoemd. Zo diende er elk jaar een propaganda-avond gehouden te worden, evenals vergaderingen “aan nut en genoegen gewijd”, een feestavond en één of meerdere lezingen.
Het bestuur was gezien het ledental nogal zwaar bemand. Het bestond uit een praeses (voorzitter), een ab-actis (een secretaris), een quaestor (penningmeester), een assessor en een nuntius.

De eerste Grote Avond werd in 1913 in Odeon gehouden. Het programma bestond uit zang, toneel en na de pauze een heuse revue. Met het ledenaantal wilde het in het begin niet erg vlotten. Op zich niet zo vreemd want ten tijde van de oprichting werd de school door maar ongeveer veertig leerlingen bezocht. Met moeite kon soms een bestuur geformeerd worden. In de wintermaanden hield men maandelijks een bijeenkomst in een bovenzaaltje van het Odeon.
De avond werd gevuld met muziek, zang, toneel en het voorlezen van gedichten en van proza. Hoogtepunt was echter wel de jaarlijkse feestavond met galabal na in het Odeon. De praeses diende daarbij in rokkostuum te verschijnen. Andere activiteiten die zich in goede belangstelling mochten verheugen waren de zomerkampen in Vierhouten – hier had de Nederlandsche Gymnasiasten Bond haar eigen kampeerterrein – de sportontmoetingen, de fietstochten en de kersenfuiven.
Laatstgenoemde feest werd altijd gehouden een dag voordat de niet bevorderden een brief ontvingen. De plaats waar het zich afspeelde was het Engelse Werk en behalve dat er kersen aan te pas kwamen, waren de feesten ook altijd doordrenkt met spot op docenten.
De crisisjaren gingen zonder al te grote financiële problemen en zonder een noemenswaardige ledendaling aan de ZGB voorbij.
Het begon pas te spannen in 1942 toen de afdeling lid moest worden van de Kultuurkamer. Het merendeel van de leden voelde hier niets voor. Men hief zich veel liever op. Aldus werd besloten.
Na de oorlog werd de ZGB heropgericht. De draad werd weer opgepakt. Naast oude zaken zoals het houden van voordrachten, het vertonen van lantaarnplaatjes, kwamen er ook nieuwe bij. Zo ging men in december 1945 van start met het uitgeven van een eigen gestencilde schoolkrant “Eleutheron Bèma”. Ook ging men deelnemen aan de Gymnasiale Olympiade te Arnhem. Een van de naoorlogse hoogtepunten van de bond was de organisatie in Zwolle van de GOTA, zoals de olympiade kortweg genoemd werd. Dit festijn werd bij toerbeurt gehouden en in 1965 was Zwolle aan de beurt.
In de jaren die volgden bleven de sportactiviteiten overeind, evenals de jaarlijks terugkerende Grote Avond met toneel en cabaret. Eveneens behouden bleven de propaganda-avonden. Nieuw waren de disco-avonden, maar daarmee is dan ook vrijwel het hele scala beschreven.

Uit: Overijsselse Historische bijdragen, 121-ste stuk 2006